Vedtægter

Vedtægter Sulsted Antenneforening

Gældende fra 10. April 2018

Navn, Hjemsted og formål

§1 Foreningens navn er: Sulsted Antenneforening.
§2Foreningens interesseområde er: Sammenhængende bebyggelser i Sulsted.
§3 Foreningens formål er at eje og drive antenneanlæg til brug for blandt andet distribution af bredbånd og fjernsynsprogrammer i det under § 2 nævnte område.

Medlemmerne

§4Enhver, som har betalt tilslutningsafgift eller har overtaget en tilslutning og som er tilsluttet antenneanlægget, er automatisk medlem af foreningen. For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, påhviler det ejeren at meddele antenneforeningen lejerens navne og adresser. Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet antenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen af ejendommens ejer.
§5Enhver, som bor i foreningen forsyningsområde, jfr. § 2, kan blive tilsluttet foreningens antenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift dog under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af antenneanlægget. Såfremt en tilslutning på det eksisterende antenneanlæg kræver omkostninger ud over foreningens gældende tilslutningsafgift, betales disse af de(t) nye medlem(mer).
Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af eventuelle skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører antenneanlægget beskadigelser uden for egen grund. Skader af enhver art skal indberettes til foreningen.
§6Ethvert medlem kan kun udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftlig varsel, med udmeldes dato d. 31/12, d. 31/3, d 30/6 eller d. 30/9. Dette betyder at man kun kan melde sig ud 4 gange om året. Ved ejerskifte af ejendom eller overdragelse af beboelse, overgår tilslutningen til den nye ejer (lejer).
§7Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes afbrydes tilslutningen til antenneanlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

§8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§9Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes af bestyrelsen ved annonce i lokalpressen med et varsel på mindst 4 uger. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Aflæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af budget samt kontingent for det kommende år

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordens punkt 5 skal være underskrevne og være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted. Forslag der kræver generalforsamlings beslutn
ing, omdeles før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
§10Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst ¼ af medlemmerne, senest 14 dage efter at en sådan begæring er modtaget.
§11Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, bortfalder forslaget. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, der ikke er i restance på datoen for afholdelsen af generalforsamlingen har tale-og stemmeret.Ejer/udlejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har overfor generalforsamlingen bevisbyrden for, at han ikke er i restance. Hver tilsluttet husstand tælles for ét medlem og har således én stemme.Bestyrelsen sørger for, at der tages referat fra generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem.Fuldmagten skalafleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ledelse – Tegning – Hæftelse

§12Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at der er 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og tilsynsførende. Tilsynsførende behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
§13Foreningen tegnes af formanden
§14Bestyrelsen fastsættes selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendigt for foreningens virksomhed, herunder fastsættelse af beløb for tilslutningsafgift, rykkergebyr m.v.Bestyrelsesmødereferater skal være underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen er ansvarlig for relevante myndigheder, forretningsforbindelser m.v. på ethvert tidspunkt er underrettet om hvem, der tegner foreningen.Bestyrelsen kan give prokura til enkeltpersoner.
§15Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens antenneanlæg.
§16Kontingentet fastsættes hvert år i november af bestyrelsen og godkendes på kommende generalforsamling. Der kan fastsættes andet kontingent for opkrævning af Bredbånd Only kontingent.
§17Revision finder sted mindst én gang årligt. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted.
§18Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en påhvilende forpligtigelse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til antenneanlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der er en følge af manglende betaling.

Almindelige bestemmelser

§19Medvirken til ulovlig tapning fra antenneanlægget vil medfører øjeblikkelig afbrydelse af tilslutning, krav om erstatning og eksklusion jf. i øvrigt § 7.
§20 Antenneanlægges ejes af foreningen.
§21Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker dette og indbetaler det til enhver tid gældende kontingent. Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtigelser. Han kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt han betaler det tidligere medlems restancer eller den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til antenneanlægget. Fraflyttere kan, såfremt han flytter til en anden bolig i forsyningsområdet, fortsætte sit medlemskab mod at betale de faktiske udgifter ved en tilslutning af den nye bolig, jfr. Dog § 5.
§22Gentilslutning til antenneanlægget betales efter regler fastsat af bestyrelsen.

Vedligeholdelse, kontrol og teknisk tilsyn

§23Bestyrelsen sørger for, at antenneanlægget holdes ved lige, og at det forsikres i nødvendigt omfang.
§24Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændring af antenneanlægget eller dele heraf.
§25Den tilsynsførende og reparatør har til enhver tid mod legitimation adgang til at tilse foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af fejl på antenneanlægget.Den tilsynsførende er overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at antenne-anlægget vedligeholdes på en forsvarlig måde, og at der foretages regelmæssige tilsyn og kontrol af antenneanlægget.Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v. Tilbud, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse.Den tilsynsførende modtager reklamationer framedlemmerne over antenne-anlæggets funktion. Den tilsynsførende fører kontrol med, at reparationsarbejde m.v. sker som aftalt. Efter beslutning af generalforsamlingen kan der ydes honorar til den tilsynsførende.

Ændringer og udvidelser

§26Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling:

1. Ombygning af antenneanlægget.

2. Udvidelse af antenneanlægget med flere tv-kanaler(programmer), hvis udvidelsen kræver en ændring af antenneanlægget og udgiften ikke kan afholdes af det vedtagende års budget.

3. Udvidelse af antenneanlægget med abonnementer udover tidligere godkendt omfang.

4. Sammenlægning af antenneanlægget med andet antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening

5. Etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening.

6. Godkendelse af låneoptagelse.
I indkaldelsen til generalforsamlingen vedrørende punkter 1-6, skal der i forslaget være redegjort for dette og forslaget skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
§27Ophævelse af foreningen kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne,skal ophævelsen af foreningen vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og derskal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med et nyt selvstændigt 8 dages varsel.Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af de fremmødte.

Fortolkning

§28Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af general-forsamlingen.

Vedtægtændringer

§29Nærværende vedtægter kan kun ændres ved på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.